Postponement of Drydocking (EPOD)

Examination for Postponement of Drydocking.